Zeyilname: Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi

Zeyilname: Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi

İdari Şartnamenin 9.6. maddesi, Teknik Şartnamenin 4. ve 7. maddeleri ve Sözleşmenin 3.4 ve 3.23. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İdari Şartname 9.6.

9.6. Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar inşaai ve mimari çalışmaları tamamlayıp binayı işletmeya hazır duruma getirecektir. Bu süre sonunda ihale teklifinde belirtilen yatırımın bir tamam yapılıp, yerine getirildiği İdare tarafından  onaylanacaktır. Taahhüt edilen yatırımın bir tamam yerine getirilmemesi halinde, İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve teminata el koyabilecektir. Ancak, mücbir sebeplerin bulunması halinde, Yüklenicinin yapacağı yazılı bildirim ile, İdare tarafından, işbu maddede belirtilen amaçla süre uzatılabilecektir. Bu süre uzatımı ihale sözleşme süresinin uzatılması anlamını taşımaz.

Teknik Şartnamenin 4. ve 7. maddeleri

4- İhale konusu yerde, tasarım ve tadilatlar yapılacaktır. Bu amaçla, proje hazırlanmasına ve gerekli izinlerin alınmasına olanak sağlamak amacıyla en fazla 3 aylık bir süre verilecektir. Bu süreden sonra en fazla 10 ay içerisinde proje uygulanarak tamamlanacaktır. Tadilatın bu süre içerisinde tamamlanmaması ancak mücbir sebeplere dayandırılabilir.  İdarenin uygun görmesi halinde mücbir sebeplerin bulunmasına istinaden, yatırımın tamamlanması için süre verilebilecektir. Ancak bu süre ihale süresinin uzatılması anlamına gelmeyecektir

7- Yüklenici, İdareye, yapılacak olan yatırımı ve işbu teknik şartnameye uygun olarak yapılacak olan restorasyon ve/veya tadilat ve/veya tamirat işlerini detaylı iş programı ve  taslak proje şeklinde, ihale teklifi ile birlikte sunacaktır. İş programının süresi en fazla 10 ay olacaktır.

Sözleşmenin 3.4 ve 3.23. maddeleri

3.4. Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar inşaai ve mimari çalışmaları tamamlayıp binayı işletmeye hazır duruma getireceğini kabul ve taahhüt eder.Bu süre sonunda ihale teklifinde ve şartnamelerde belirtilen yatırımın bir tamam yapılıp, yükümlülüklerini yerine getirildiği İdare tarafından onaylanacaktır.Tahhüt edilen yatırım iş bu süre sonunda bir tamam yerine getirilmez ise, İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve teminatına el koyabilecektir.Ancak, mücbir sebeplerin bulunması halinde, Yüklenicinin yapacağı yazılı bildirim ile, İdare tarafından, işbu madde de belirtilen amaçla süre uzatılabilecektir.Bu süre uzatımı, mücbir sebep hallerinde verilen ihale sözleşme süresinin uzatılması anlamını taşımaz.

3.23. Yüklenici, ihale ve sözleşme konusu Eski Toptancı Halini , iş bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 13 aylık süre içerisinde açıp işletir duruma getirmeyi kabul ve taahhüt eder.Bu süre sonunda Bina açılmaz ve/veya işletilmez ise İhale Makamı sözleşmeyi tek taraflı fesh edip Yüklenici tarafından yatırılan teminata el koyma hakkı vardır.Ancak, yüklenicinin ihale makamına yapacağı yazılı bildirimi ile makul sebepleri gerekçe göstermesi ve iş bu gerekçelere ihale makamı tarafından onay verilmesi halinde, iş bu süre ihale makamı tarafından uzatılabilecektir